Всего в 140 км от Таллинна или в 1,5 часах езды на машине в красивой деревне Джабара находятся 10 жилых участков, которые ждут своих новых владельцев. Участки имеют собственный песчаный пляж, подключение к электричеству и водопроводу включено в стоимость.

Содержание и причины расчетных условий:

 1. Lubatud on projekteerida üks elamu järgmistel tingimustel:
 • kasutusotstarbega 11101 – üksikelamu;
 • hoonestusala ehitusjoon: on 15 m Pihlatee (44201:001:1039)sõiduraja välimisest servast
  arvates. Hoonestusala ehitusjoon tuleb kanda projekti põhijoonisele;
 • elamu projekteerimisel arvestada hoonete vaheliste kujadega;
 • suurim ehitise alune pind: kuni 200 m2;
 • elamu suurim kõrgus maapinnast kuni 8 m;
  Arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused:
 • elamu korruselisus: kuni 2 korruseline;
 • madalvundamendil;
 • tulepüsivusklass: minimaalselt TP3;
 • energiatõhusus: elamu peab vastama energiatõhususe miinimumnõuetele ehitusloa
  väljastamisel. Projektis esitada energiatõhususe arvutus;
 • kande- ja jäigastav konstruktsioon: puit või väikeplokk;
 • välissein: soojustatud väikeplokk, palk või puitsõrestik;
 • välisviimistlus: voodrilaud, krohv või keraamiline tellis;
 • välisseinte viimistlemiseks on keelatud kasutada profileeritud plekist või metallist
  fassaadimaterjale;
 • värvitoonid: pastelsed toonid;
 • katus: kelp- või kahepoolse kaldega viilkatused, katusekate – eterniit, profiilplekk või
  katusekivi;
 • perspektiivne maakasutuse sihtotstarve – elamumaa 100%;
  Maa-alal asuvate ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht
 • veevarustus: Pihlatee (44201:001:1039) äärde rajatavast veevõrgust;
 • kanalisatsioon: nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas on lubatud rajada biopuhasti
  imbväljakuga või lekkekindel kogumismahuti, kui on tagatud veeseaduse §127 ja § 137
  sätestatud nõuded;
 • juurdepääs: kinnistule on juurdepääs Pihlatee (44201:001:1039) teelt. Erateele peab
  olema seatud teeservituut enne ehitusloa väljastamist.
 • tulekustutusvesi: ehitisel peab olema nõuetele vastav veevõtukoht, välja arvatud juhul, kui
  tulekahju avastamine ja selle kustutamine ehitises on tagatud muu tehnilise lahendusega;
  Haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted:
 • ehitusprojektiga määrata krundi olemasoleva kõrghaljastuse säilitamine ja raadamise
  ulatus;
 • kruntide vahelised piirded projekteerida haljaspiirete, 3D võrk või puitpiiretena,
  kõrgusega kuni 2.00 m;
 • teepoolsesse külge piirdeaed kõrgusega kuni 1.60 m, piirdeaiast sissepoole võib rajada
  pügatava, piirdega sama kõrgusega heki;
 • jäätmekäitlus: jäätmekonteiner krundil;
 • parkimine: garaažis või krundil.

  Täiendavad tingimused:
 • Ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamisel tuleb arvestada järgmistes õigusaktides ja
  tehnilistes normides toodud nõuetega: 1) Siseministri 01.03.2021 määrus nr 17 „Ehitisele
  esitatavad tuleohutusnõuded“; 2) EVS 812 seeria osad 3, 6 ja 7.

  Ehitusloa taotlemine:
  Ehitusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt peab vastama Majandus- ja taristuministri
  17.07.2015 määruse nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile¹“ §2, §7 ja määruse 3. peatükis esitatud
  nõuetele.

  Ehitusprojekt koostada Tellija valitud staadiumis;
  Projekteerimistingimused lisada ehitusprojekti seletuskirja;
  Ehitusprojekt peab olema kinnitatud Tellija poolt.ru_RUРусский