Tallinnast vaevalt 140 km või 1,5 tunnise autosõidu kaugusel asuvad looduskaunis Jabara külas 10 elamukrunti, mis ootavad omale uusi omanikke. Kruntidel on oma liivarand ning elektri ja veevarustusühendus hinna sees.

Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused:

 1. Lubatud on projekteerida üks elamu järgmistel tingimustel:
 • kasutusotstarbega 11101 – üksikelamu;
 • hoonestusala ehitusjoon: on 15 m Pihlatee (44201:001:1039)sõiduraja välimisest servast
  arvates. Hoonestusala ehitusjoon tuleb kanda projekti põhijoonisele;
 • elamu projekteerimisel arvestada hoonete vaheliste kujadega;
 • suurim ehitise alune pind: kuni 200 m2;
 • elamu suurim kõrgus maapinnast kuni 8 m;
  Arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused:
 • elamu korruselisus: kuni 2 korruseline;
 • madalvundamendil;
 • tulepüsivusklass: minimaalselt TP3;
 • energiatõhusus: elamu peab vastama energiatõhususe miinimumnõuetele ehitusloa
  väljastamisel. Projektis esitada energiatõhususe arvutus;
 • kande- ja jäigastav konstruktsioon: puit või väikeplokk;
 • välissein: soojustatud väikeplokk, palk või puitsõrestik;
 • välisviimistlus: voodrilaud, krohv või keraamiline tellis;
 • välisseinte viimistlemiseks on keelatud kasutada profileeritud plekist või metallist
  fassaadimaterjale;
 • värvitoonid: pastelsed toonid;
 • katus: kelp- või kahepoolse kaldega viilkatused, katusekate – eterniit, profiilplekk või
  katusekivi;
 • perspektiivne maakasutuse sihtotstarve – elamumaa 100%;
  Maa-alal asuvate ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht
 • veevarustus: Pihlatee (44201:001:1039) äärde rajatavast veevõrgust;
 • kanalisatsioon: nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas on lubatud rajada biopuhasti
  imbväljakuga või lekkekindel kogumismahuti, kui on tagatud veeseaduse §127 ja § 137
  sätestatud nõuded;
 • juurdepääs: kinnistule on juurdepääs Pihlatee (44201:001:1039) teelt. Erateele peab
  olema seatud teeservituut enne ehitusloa väljastamist.
 • tulekustutusvesi: ehitisel peab olema nõuetele vastav veevõtukoht, välja arvatud juhul, kui
  tulekahju avastamine ja selle kustutamine ehitises on tagatud muu tehnilise lahendusega;
  Haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted:
 • ehitusprojektiga määrata krundi olemasoleva kõrghaljastuse säilitamine ja raadamise
  ulatus;
 • kruntide vahelised piirded projekteerida haljaspiirete, 3D võrk või puitpiiretena,
  kõrgusega kuni 2.00 m;
 • teepoolsesse külge piirdeaed kõrgusega kuni 1.60 m, piirdeaiast sissepoole võib rajada
  pügatava, piirdega sama kõrgusega heki;
 • jäätmekäitlus: jäätmekonteiner krundil;
 • parkimine: garaažis või krundil.

  Täiendavad tingimused:
 • Ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamisel tuleb arvestada järgmistes õigusaktides ja
  tehnilistes normides toodud nõuetega: 1) Siseministri 01.03.2021 määrus nr 17 „Ehitisele
  esitatavad tuleohutusnõuded“; 2) EVS 812 seeria osad 3, 6 ja 7.

  Ehitusloa taotlemine:
  Ehitusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt peab vastama Majandus- ja taristuministri
  17.07.2015 määruse nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile¹“ §2, §7 ja määruse 3. peatükis esitatud
  nõuetele.

  Ehitusprojekt koostada Tellija valitud staadiumis;
  Projekteerimistingimused lisada ehitusprojekti seletuskirja;
  Ehitusprojekt peab olema kinnitatud Tellija poolt.etEesti